Dekatron und Nixie Netzteile 60 - 450 V

 

Schaltplan

Platinenphotos

Layout

 

Dekatron Netzteil 0V - 58V (Kathoden) - 225V - 450V (einstellbar) Eingang 9-12V=

Nixie Netzteil bis 200 V (einstellbar) Eingang 9-12V=

Netzteil für VFD Röhren, ca. 40V Eingang 5-12V=

..........Zurück zur Startseite..........